1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door winkelcentrum Hasselo georganiseerde promotionele actie ‘EK 2024’ (hierna: deze Actie’’).
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat winkelcentrum Hasselo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door winkelcentrum Hasselo bekend gemaakt worden via de website www.winkelcentrumhasselo.nl .
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is winkelcentrum Hasselo gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
2. De actie
2.1 Deze actie begint op maandag 10 juni 2024 en eindigt op zaterdag 29 juni 2024 om 17.00 uur.
2.2 Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de winkels van winkelcentrum Hasselo.
2.3 Op het deelnameformulier staan vragen die betrekking hebben op de wedstrijden tijdens het EK 2024 (vrijdag 14 juni t/m zondag 14 juli 2024). De volgende prijzen zijn te winnen:
• 6 x Super cadeaubonnen t.w.v. € 250,00
• 10 x EK voetbal

Alle bedragen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.

2.4 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

2.5 Persoonlijk gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor het aanschrijven van de prijswinnaars; na afloop van de actie worden alle gegevens vernietigd.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Winkelcentrum Hasselo is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Alleen correct ingevulde deelnameformulieren maken kans op een van de onder punt 2.3 genoemde prijzen.
4. Uitkering van prijzen
4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een prijs.
4.2 Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden uitgenodigd om op zaterdag 20 juli 2024 om 11.00 uur hun gewonnen prijs op te halen in het winkelcentrum.
4.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van winkelcentrum Hasselo. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
4.5 Gebruik van de door winkelcentrum Hasselo ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Winkelcentrum Hasselo kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

5. Publiciteit
5.1 Winnaars geven winkelcentrum Hasselo toestemming gefotografeerd te worden tijdens de overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele foto’s waar hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van winkelcentrum Hasselo heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
6. Klachten
6.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij winkelcentrum Hasselo.